КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З ІСТОРІЇ УКРВАЇНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1. Первіснообщинний лад на території України
2.. Трипільська археологічна культура.
3. Кіммерійці, скіфи, сармати.

4. Велика грецька колонізація» у Північному Причорномор'ї (VІІ-VІ ст. до н.е.-ІІІ-ІV ст. н. е.). Устрій грецьких міст-держав, господарство, культура.

5. Племена східних слов'ян: територія, розселення, суспільний устрій, господарське життя.

6. Теорії походження Давньоруської держави

7. Утворення, формування та політичний розвиток Київської Русі (ІХ - 30-ті рр. ХП ст.).
8. Соціально-економічний розвиток Київської Русі: феодальне землеволодіння, вотчина, розвиток міст, ремесла і торгівлі.

9. Запровадження християнства на Русі . Культурне значення
10. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини і наслідки.
11. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою.
12. Галицько-Волинська держава: утворення, політичний розвиток та місце в українській історії.
13. Українські землі під владою Литви та Польщі. Кревська та Люблінська унії (початок 14 - перша половина 16 ст.).
14. Соціально-економічний розвиток українських земель в 14- першій половині 16 ст. Землеволодіння, розвиток міст, ремесла, торгівлі, ярмарки. Магдебурзьке право.
15. Суспільно-політичне життя в Україні другої половини 16 першої половини 17ст. Братства. Берестейська церковна унія.
16 Зародження українського козацтва: причини, соціальне походження та сутність. Реєстрове козацтво.
17. Запорізька Січ: суспільно-політичний устрій та адміністративно-територіальний поділ; військове, господарське та політичне життя (16 - перша половина 17 ст.).
18. Селянсько-козацькі повстання кінця 16 першої половини 17ст.
19. Причини, характер та периодизація національно -визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
20 Військові дії 1648 - 1652 рр. Зборівська та Білоцерківська мирні угоди.
21.. Утворення української козацької держави – Гетьманщини.
22. Українсько-московські відносини в ході Визвольної війни. Переяславська Рада та Березневі статті. Їх зміст, оцінка.
23. Гетьманування Ю.Хмельницького.24. Гетьманування та І.Виговського. Гадяцька угода: зміст та оцінка.
25. Доба Руїни. Правобережна і Лівобережна Україна у другій половині ХУП ст. Андрусівський договір.
26. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за територіальну цілісність Української держави.
27. Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська битва: наслідки її для України.
28. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція.
29. Політика обмеження автономії України російським самодержавством у першій половині 18ст. Малоросійська колегія

30 Наступ російського царизму на українську автономію у - другій половині 18 ст. . Ліквідація Гетьманщини.
31. Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині ХУП - ХУШ ст. Гайдамацький і опришківський рухи.
32. Соціально-економічний розвиток та суспільно-політичне життя на українських землях у складі Австрійської імперії кінця ХУШ - першої половини ХІХ ст.
33. Соціально-економічний розвиток українських земель в складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.
34. Суспільно-політичні рухи в Україні на початку ХІХ ст. Декабристи в Україні, їх програма.
35. Програма та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
36. "Руська трійця".
37. Т.Г.Шевченко: політичний та громадський діяч. Участь Т.Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві.
38. Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. (народовці, москвофіли, радикали). І.Франко.
39. Реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. в Росії та їх проведення в Україні. Особливості розвитку Надніпрянщини в пореформений час.
40 Громадівський рух в Україні у другій половині ХІХ ст. Валуєвський циркуляр та Емський указ.
41. Виникнення українських політичних партій наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
42. Назрівання революційної кризи в Україні на початку ХХ ст. та революційні події 1905 - 1907рр. Розвиток національного руху.
43 Українські землі в роки першої світової війни (1914 - 1917рр.).
44 Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської і Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст. Столипінські реформи та їх наслідки.
45. Лютнева революція 1917р. в Росії та її вплив на національно-визвольний рух в Україні. Створення Центральної Ради, перші кроки її діяльності.
46. 1 Універсал Центральної Ради. Створення Генерального секретаріату.

47. 2 Універсал Центральної Ради. . Стосунки с Тимчасовим урядом Росії.

48. Передумови проголошення 3 Універсалу Центральної Ради. Утворення УНР.

49. 4 Універсал Центральної Ради. Проголошення незалежності УНР.

50. Брест-Литовський мирний договір між Центральною Радою та країнами Четверного союзу і його наслідки.
51. Причини падіння Центральної Ради. Гетьманський переворот.
52. Зовнішня та внутрішня політика Української держави П.Скоропадського.
53. Утворення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), її керівні органи та діячі.

54. Внутрішня політика Директорії.
55.. Акт злуки УНР і ЗУНР 22.01.1919р. в України.

56. Зовнішня політика Директорії. Стосунки з країнами Антанти, Радянською Росією та армією Денікіна.

57 Україна в радянсько-польській війні. Варшавський договір.
58. Військові та політичні дії 1920р. в Україні. Поразка національно-визвольної боротьби. Ризький договір.
59. Встановлення Радянської влади в Україні. Політика "воєнного комунізму" (1919 - 1921рр.).
60. Причини та наслідки голоду 1921 - 1923рр.
61. Україна в роки НЕПу. Утворення СРСР.
62. Політика індустріалізації: шляхи, методи і суперечливий характер її проведення в Україні. Її наслідки.
63. Колективізація в Україні. Голодомор 1932 - 1933рр.; причини і наслідки.
64. Суспільно-політичне життя в Україні в 20 - 30-ті роки ХХ ст.
65 Західноукраїнські землі між двома світовими війнами: соціально-економічний розвиток і політичне життя.
66. Українізація."Український Ренесанс" і "Розстріляне Відродження".
67. Національно-визвольний рух в українських землях в 20-30-ті роки ХХ ст. Утворення і діяльність ОУН.
68. Радянсько-німецькі договори 1939р. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР.
69.. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України в початковий період війни.1941-1945рр.
70. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Зони окупації в Україні.
71. Рух Опору в Україні: партизанська та підпільна боротьба.
72. Діяльність ОУН-УПА в роки П світової війни. Проголошення у Львові Акта відновлення Української держави (30 червня 1941р.).
73. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Завершення возз'єднання українських земель.
74. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946 - 1947рр.
75 Особливості соціально-економічного розвитку та суспільно-політичного життя на західноукраїнських землях в післявоєнне десятиріччя. Радянізація.
76. Суспільно-політичне життя України в повоєнні роки (1945 - 1953рр.).
77. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської "відлиги".

78. Суспільно-політичне життя та економічний розвиток України у другій половині 60-х - першій половині 80-х років ХХ ст. Наростання кризових явищ.
79 "Шістдесятництво" та дисидентський рух в Україні в 60-х - першій половині 80-х років.
80. Україна в роки "перебудови" (друга половина 80-х років): соціально-економічне становище, політичне життя.

81. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 80-х років - на початку 1990-х років. Виникнення нових політичних партій та рухів
82 Декларація про державний суверенітет та Акт про державну незалежність України. Зміст і історичне значення цих документів.
83. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства на початковому етапі . Розбудова незалежної держави
84. Конституційний процес .Конституція України: основні положення.
85. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності. Утворення СНД.
86. Найвищі органи державної влади і управління. Державна символіка України: герб, прапор, гімн.

87. Україна у 2000 -2011. Проблеми економічного і політичного розвитку.
88.. Еміграція українців за кордон, її причини і напрямки. Українська діаспора.

89. Внутрішня політика України на сучасному етапі.

90. Зовнішня політика Украйни на сучасному етапі5335137976626831.html
5335255702635747.html
    PR.RU™