Міжнародні валютно-фінансові організації

Міжнародні валютно-фінансові організаціїздійснюють регулювання міжнародних відносин, сприяють стабілізації світової економіки, створювались на основі міжнародних угод.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – наднаціональна валютно-кредитна установа. Метою МВФ є сприяння міжнародному валютному співробітництву у валютній сфері та стабілізація валютних курсів, створення багатосторонньої системи платежів і розрахунків, підтримання рівноваги платіжних балансів країн – членів фонду. Цими діями МВФ сприяє зростанню та збалансованості міжнародної торгівлі, відіграє активну роль у поліпшенні економічного клімату окремих країн і стабілізації світового господарства в цілому.

МВФ забезпечував функціонування Бреттон-Вудської валютної системи, яка існувала до початку 70-х років, відіграючи значну роль у зміцненні зовнішньоекономічних зв’язків. Реагуючи на зміни в світовому господарстві, МВФ обґрунтував основні принципи нової валютної системи, яка була прийнята на нараді країн – членів Фонду у Кінгстоні на Ямайці (січень 1976 р.).

МВФ є творцем колективної міжнародної грошової одиниці – СДР. Згідно з угодами у Кінгстоні, ця одиниця перетворюється у головний резервний актив і міжнародний розрахунковий та платіжний засіб.

Діяльність МВФ спрямована на утвердження принципів ринкової економіки в країнах, що розвиваються, а останнім часом – у постсоціалістичних країнах. При цьому визначальним методом економічних перетворень пропонується лібералізація економіки, а безумовною вимогою надання реабілітаційних кредитів визначається погодження економічних реформ з МВФ та проведення країною твердого економічного курсу.

Механізм фінансування МВФ включає низку кредитів:

1) «стенд-бай» – для забезпечення короткострокової допомоги у фінансуванні дефіциту платіжного балансу, надається траншами;

2) розширеного кредитування – для реалізації середньострокових програм подолання труднощів з платіжним балансом;

3) фінансування системних перетворень – для проведення структурних реформ у країнах з перехідною економікою та ін.МВФ підтримує тісні зв’язки зі Світовим банком, СОТ, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Членство в МВФ відкриває шлях і до тісного співробітництва з цими організаціями.

Світовий банк – це багатостороння неурядова фінансово-кредитна установа, яка об’єднує чотири окремі фінансові установи:

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)– найбільша у світі фінансово-кредитна організація, яка надає довгострокові кредити на державні програми лише урядам і центральним банкам країн з метою сприяння їх соціальному і економічному розвитку.

2. Міжнародна фінансова корпорація (МФК)– створена з метою фінансування приватного підприємництва.

3. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) – існує для фінансування країн, що розвиваються, і, зокрема, для надання кредитів їхнім урядам, а також державним і приватним організаціям під урядові гарантії.

4. Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (БАГІ) – покликане сприяти потокам прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, пропонуючи їм страхування від некомерційного (політичного) ризику і надаючи інформаційні і консультативні послуги країнам-членам щодо залучення прямих іноземних інвестицій.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – міжнародний банк, створений для сприяння економічним реформам у країнах Східної Європи та колишнього СРСР. ЄБРР сприяє формуванню в цих країнах сучасних ринкових структур, створенню законодавчої бази, впорядкуванню валютного регулювання, переходу до конвертованості валют, надання кредитів під великі проекти в галузях енергетики, транспорту, зв’язку, охорони навколишнього середовища тощо. Пріоритетні проекти фінансування для України – це конверсія, розвиток сільського господарства, приватизація, транспорт, телекомунікації, охорона навколишнього середовища.

Європейський інвестиційний банк – кредитний заклад Європейського Союзу (ЄС), у минулому – Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), надає довгострокові кредити для прискореного розвитку менш розвинутих регіонів, модернізації, реконструкції і створення нових підприємств, здійснення спільних проектів країн – членів ЄС, а також країн, асоційованих з ним.

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС)– фінансово-кредитна організація в межах Європейської валютної системи (ЄВС) – створений для надання кредитів країнам – членам ЄС з метою погашення тимчасового дефіциту їхніх платіжних балансів і підтримки валютних курсів.

Всі міжнародні валютно-фінансові організаціїсприяють зміцненню інтеграції та розвитку світової економіки. Україна проводить активну політику, спрямовану на продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Передбачається переорієнтація напрямів залучення коштів цих організацій на розвиток високотехнологічних виробництв та галузей, розв’язання найгостріших соціальних проблем, підтримку макроекономічної стабільності.


5330543774454199.html
5330657295174346.html
    PR.RU™