Влада і органи управління в первісному суспільстві

Первісна спільнота людей в своїй основі мала чоловічу ієрархію, котра була побудована на вікових і особистісних якостях. На базі біологічної основи поступо­во виникають і соціальні корені первісної влади. В першу чергу це стало проявля­тися в тому, що стали формуватися спеціальні органи управління - в такий спосіб зароджується прототип перших ранніх державних утворень.

У первісному суспільстві на думку російського вченого Кашаніної Т. М. мо­жна виділити шість типових органів соціального управління:

Старійшини. Під ними розуміються керівники, глави сімей або родів. Ста­рійшиною могла стати зріла людина з такими особистісними якостями як життє­вий досвід, мудрість, організаційні здібності, велика сила волі. Старійшину, як правило, не обирали, ними ставали фактично, тобто всі родичі мовчазно визнавали особисту перевагу цієї людини, за що її боялися і поважали. Старійшина організо­вував повсякденне життя первісних людей, вирішував спори між ними. Необхідно підкреслити при цьому, що старійшина все ж не переставав брати участь у суспі­льному виробництві.

Рада старійшин. На дещо пізнішій стадії розвитку первісного суспільства, коли людська популяція стала розростатися, а роди об'єднуватися у фратрії, поча­ло виникати коло питань, спільних для усіх сусідніх общин (сімей, родів). Коли такі питання необхідно було вирішити, збирали керівників усіх сімей (родів). Се­ред них виділявся головний. Рада старійшин вирішувала спори між родами, узго­джувала дії сімей общини у проведенні сільськогосподарських робіт тощо.

Військові шчальники. Військовоначальники - це глави племен. Об'єднання родів, фратрій в племена частіше всього мало місце для захисту території або для нападу на інше плем'я. Тому військовоначальниками ставали особи, котрі відріз­нялися особливими фізичними якостями: силою, вмінням, хоробрістю, задатками організації нападу чи оборони.

Ради військовоначальнцкщ. Ці органи збиралися для того, щоб вирішити такі питання як продовження наступу на ворога чи повернення, вироблення тактики бою тощо.Збори дорослих членів (воїнів}. У різних регіонах земної кулі порядок скли­кання цього органу і його склад були різними. У Середземномор'ї збиралися саме всі дорослі. У північних племенах практикували скликання воїнів. Разом з тим, збори важко представляти як основний орган управління і, тим більше, як основу так званої первісної демократії, на чому акцентував увагу Ф. Енгельс у своїй відо­мій праці "Походження сім'ї, приватної власності і держави".

Жреці (шамани, священики, знахарі). Цей орган управління займався органі­зацією духовного життя первісних людей. В той час, не розуміючи навколишній світ і пересвідчуючись щодня в силі природи, люди приписували надприроднім силам багато явищ. Жреці в таких умовах ставали зв'язуючою ланкою між людьми і різними богами. Вони допомагали "задобрити" богів шляхом вчинення культо­вих обрядів і жертвоприношень. Це надавало первісним людям силу, так як відво-


лі кала їх свідомість від можливої боротьби з небезпекою, дозволяла їм спокійно зосередитися на творчій роботі.

Слід відзначити, що в первісному суспільстві не було розподілу влади на гос­подарську, військову й культову. Складна організація влади - атрибут лише зріло­го первісного суспільства. Загальним правилом для первісного суспільства є наяв­ність "універсального керівника", який організовував всі напрямки його функціо­нування.


5327926738313896.html
5327980676181559.html
    PR.RU™