Підсумковий контроль

Питання для підсумкового контролю

 1. Поняття правової держави.
 2. Президентська республіка. Основні ознаки.
 3. Застосування норм права.
 4. Визначення поняття "право".
 5. Право і норми громадських організацій, норми звичаїв, традицій, ритуалів.
 6. Структура норми права.
 7. Представницькі органи влади в державі.
 8. Основні ознаки правової норми.
 9. Об'єктивне і суб'єктивне право.
 10. Ознаки держави.
 11. Форми правління. Монархічні і республіканські форми правління.
 12. Поняття колізії правових норм і шляхи вирішення протиріч.
 13. Влада і соціальні норми у первіснообщинному суспільстві.
 14. Держава і громадські організації.
 15. Предмет і метод правового регулювання.
 16. Причини виникнення держави: психологічна теорія.
 17. Зміст правовідносин.
 18. Право як регулятор суспільних відносин.
 19. Поняття законності. Боротьба з правопорушеннями.
 20. Тлумачення норм права: офіційне, аутентичне, доктринальне.
 21. Типологія держав за теорією цивілізації А. Тойнбі.
 22. Правосвідомість: поняття, структура, роль у суспільному житті.
 23. Імперативні та диспозитивні норми права.
 24. Визначення поняття "держава".
 25. Глава держави. Коло повноважень.
 26. Поняття і основні принципи законності.
 27. Предмет науки теорії держави і права.
 28. Підзаконні нормативні акти, їх види.
 29. Психологічна школа права.
 30. Поняття галузі права, інституту права.
 31. Правові ознаки конституційної (парламентарної) монархії.
 32. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація.
 33. Основні права людини і громадянина.
 34. Юридична відповідальність. Вчення про ретроспективну і позитивну юридичну відповідальність.
 35. Конституційний суд в системі судової влади.
 36. Теорія держави і права в системі юридичних наук.
 37. Право і мораль.
 38. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб.
 39. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.).
 40. Поняття природного і позитивного права.
 41. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.
 42. Закон. Основні правові ознаки закону.
 43. Поняття правотворчості. Суб'єкти правотворчості.
 44. Акти застосування правових норм: поняття, види.
 45. Прогалини в праві.
 46. Реалістична школа права.
 47. Типологія держав за теорією суспільно-економічної формації.
 48. Принципи і функції права.
 49. Історична школа права.
 50. Демократія і автократія як два типи державності.
 51. Федерація територіальна і федерація національна: поняття, основні ознаки.
 52. Поняття правового статусу особи (громадянина).
 53. Природно-правова (договірна) теорія походження держави.
 54. Право: його роль і значення в сучасному суспільстві.
 55. Поняття та види юридичної відповідальності.
 56. Поняття свободи в теорії права.
 57. Основні причини правопорушень в суспільстві.
 58. Правомірна поведінка як гарантія свободи громадян.
 59. Право в системі соціальних норм суспільства.
 60. Вчення про розподіл влад та його роль в управлінні справами суспільства і держави.
 61. Систематизація нормативно-правових актів. Інкорпорація.
 62. Поняття соціально-економічної формації і цивілізації як критерію класифікації держав.
 63. Джерела права.
 64. Підстави виникнення правовідносин.
 65. Система права.
 66. Унітарна держава: основні правові ознаки.
 67. Поняття та ознаки державного суверенітету.
 68. Конституція України – місце в системі нормативно-правових актів.
 69. Поняття і структура правопорушення. Види правопорушень.
 70. Структура правової норми.
 71. Регулятивна і охоронна функції права: поняття, способи забезпечення.
 72. Юридичні факти, їх класифікація.
 73. Норми процесуального права, їх роль в процесі реалізації правових норм.
 74. Теорії походження права.
 75. Нормативно-правовий акт: поняття, правові ознаки, види.
 76. Основні ознаки тоталітарної держави.
 77. Порядок прийняття законів. Стадії законодавчого процесу.
 78. Поняття правовідносин. Елементи правовідносин.
 79. Тлумачення норм права: обмежувальне, поширене, судове.
 80. Юридичні особи як суб’єкти правовідносин.
 81. Право і закон.
 82. Класифікація норм права.
 83. Співвідношення держави і права. Демократичні і антидемократичні режими.
 84. Вищий виконавчий орган державної влади. Його місце в системі розподілу влад.
 85. Застосування права по аналогії.
 86. Поняття і основні функції держави.
 87. Англо-американська правова система, її основні ознаки.
 88. Правовий нігілізм та шляхи його подолання.
 89. Держава в політичній системі суспільства.
 90. Суб'єкти права: поняття та види.
 91. Законність і правопорядок.
 92. Право і демократія.
 93. Суб’єкти правовідносин. Фізичні і юридичні особи.
 94. Романо-германська (континентальна) правова система, її основні ознаки.
 95. Правова держава та її основні ознаки.
 96. Законність і доцільність. Гарантії забезпечення законності.
 97. Поняття ієрархії нормативно-правових актів.

98. Конституція України як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили (загальна характеристика).99. Співвідношення держави і особи: правове забезпечення поєднання інтересів, взаємної відповідальності.

100. Підстави, умови настання та види юридичної відповідальності.

101. Причини виникнення держави: теорія насильства.

102. Поняття правоздатності і дієздатності.

103. Передумови правовідносин.


5326348404781419.html
5326393858007107.html
    PR.RU™